Mobilnost studenata

Mobilnost studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestara) na stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. Postoje dva tipa mobilnosti za studente: razmena u toku studija i celokupne studije u inostranstvu (full-degree).

Razmena studenata podrazumeva mogućnost da student tokom svojih studija na Fakultetu za inženjerski menadžment provede jedan ili više semestara na stranom univerzitetu. U periodu razmene student prati nastavu i polaže ispite koji su ekvivalentni ili srodni ispitima koje bi slušao u tom istom semestru da je ostao na matičnom fakultetu. Ispiti položeni u inostranstvu priznaju se po povratku na matični fakultet prema pravilniku o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti.

Full degree mobilnost podrazumeva da diplomac želi da postane student stranog univerziteta. U ovom slučaju, stečena diploma prethodnog nivoa studija je obavezni uslov. Za razliku od razmene, gde diplomu i dodatak diplomi izdaje matični univerzitet, odazak na celokupne studije podrazumeva sticanje diplome stranog univerziteta.

Neki od programa i mreža u okviru kojih je moguće konkurisati: