Centar za međunarodnu saradnju

Medjunarodna saradnja predstavlja važan segment razvoja evropskog istraživačkog i obrazovnog prostora.

Imajući u vidu značaj ove saradnje, Centar za medjunarodnu saradnju Fakulteta za inženjerski menadžment bavi se sledećim aktivnostima:

  1. Priprema, izrada i realizacija međunarodnih programa i Ugovora međunarodne naučne i obrazovne saradnje;
  2. Priprema i koordinacija naučne, tehničke i obrazovne saradnje koja se realizuje na osnovu međudržavnih programa saradnje;
  3. Razvoj i primena programa razmene i mobilnosti studenata i nastavno-istraživačkog kadra;
  4. Učešće u međunarodnim naučno-istraživačkim i razvojnim projektima iz oblasti nauke, tehnologije i obrazovanja;
  5. Praćenje i evidencija neposredne naučne i tehničke saradnje sa inostranstvom.

Realizacija ovih aktivnosti omogućava pojačano eksterno finansiranje i vodi ka podsticanju i podržavanju svih aktivnosti usmerenih na neprestani razvoj i kontinuirano unapredjenje naučno-istraživačkih kompetencija nastavnika i saradnika, kao i pokretljivost studenata u jedinstvenom evropskom prostoru što omogućava unapredjenje njihovih potrebnih kompetencija, veština i stavova.